جزئیات پروژه

مجموعه های برقی Traction Motor – Traction Inverter- High Voltage Box – Brake Resistor

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

مجموعه های برقی Traction Motor - Traction Inverter- High Voltage Box - Brake Resistor
مجموعه های برقی Traction Motor – Traction Inverter- High Voltage Box – Brake Resistor

مجموعه های برقی Traction Motor – Traction Inverter- High Voltage Box – Brake Resistor

گروه چالش