جزئیات پروژه

معرفی منابع بومی Polycarbonate و thermoplastic Polyurethane با کاربرد در لنزهای شفاف اپتیک

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

معرفی منابع بومی Polycarbonate و thermoplastic Polyurethane  با کاربرد در لنزهای شفاف اپتیک
معرفی منابع بومی Polycarbonate و thermoplastic Polyurethane با کاربرد در لنزهای شفاف اپتیک

گروه چالش