جزئیات پروژه

پانسمان های درمانگر و هوشمند

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

پانسمان های درمانگر و هوشمند
پانسمان های درمانگر و هوشمند

گروه چالش