جزئیات پروژه

پوشش مقاوم به اسید کف مخزن با قابلیت تحمل سیال های با PH از صفر تا ده

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

پوشش مقاوم به اسید کف مخزن با قابلیت تحمل سیال های با PH از صفر تا ده
پوشش مقاوم به اسید کف مخزن با قابلیت تحمل سیال های با PH از صفر تا ده

گروه چالش