جزئیات پروژه

کنتاکت بیس ماشین سوزن خط ۵

  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

کنتاکت بیس ماشین سوزن خط 5
کنتاکت بیس ماشین سوزن خط ۵

گروه چالش