امکان حمایت از طرح در چارچوپ پژوهانه

  • پاداش چالشپاداش 50,000,000 تومان

  این دستگاه با حرکت چرخشی بلورهای نمک سولفات سدیم را از اسید سولفوریک جدا می‌کند. در چندین نوبت برای تامین تجهیز مذکور اقدام گردیده که به علت قیمت زیاد…