بایگانی

برگزاری دومین رویداد ایران ایدکس

دومین رویداد ایران ایدکس روز دوشنبه 18 اسفند 1399 در سال سروش واقع در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با همکاری مرکز شهید فهمیده منطقه مرکزی کشور و شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان به صورت حضوری و آنلا...